Skip to main content Skip to search

Vzory pracovných zmlúv

Vzory pracovných zmlúv - služby Personálne riešenia

Pri zamestnávaní Poliakov v Poľsku musíte dodržiavať všetky pravidlá rovnako ako domáci zamestnávatelia. Poľská pracovná zmluva sa líši od slovenskej vo viacerých bodoch.

U nás máte istotu, že Vám vysvetlíme rozdiely, navrhneme vhodnú formu pracovnej zmluvy, dáme presné informácie o tom čo, kedy a komu musíte doručiť, aby ste spĺňali poľské požiadavky.

Pracovné zmluvy:

Vypracujeme pre Vás pracovnú zmluvu na základe Vašich požiadaviek, usmerníme Vás v poľských špecifikách:

  • Pracovná zmluva na dobu určitú, neurčitú a na skúšobňu dobu
  • Povinnosti vyplývajúce z poľského Zákonníka práce

Alternatívne pracovné zmluvy:

V Poľsku sa vo veľkej miere využívajú alternatívne pracovné pomery, založené podľa Občianskeho zákonníka

  • Umowa zlecenia (obdoba našej Dohody o pracovnej činnosti)
  • Umowa o dzialo (obdoba našej Zmluvy o dielo)

Jeden z rozdielov medzi pracovnou zmluvou a dohodou o pracovnej činnosti resp. zmluvou o dielo je celková cena práce. Na rozdiel od Slovenska sú prípady, kedy celková cena práce ostane na úrovni hrubej mzdy.

Kontaktujte nás pre informácie o najvýhodnejšej forme zamestnávania pracovníkov v Poľsku.

Pracovné zmluvy ktoré pre Vás pripravíme, sú v poľskom jazyku a spĺňajú poľské predpisy. Na požiadanie pripravíme poľsko-anglickú alebo poľsko-slovenskú verziu.

Na základe plnej moci zabezpečíme komunikáciu so všetkými príslušnými úradmi. Na základe plnej moci zabezpečíme komunikáciu so všetkými príslušnými úradmi, spracujeme potrebné registrácie, prihlášky, mesačne spracujeme mzdy a po skončení pracovného pomeru odhlásime zamestnanca a dodáme všetky potrebné dokumenty.